สำหรับการถือไม้คทาในท่าเริ่มต้นของกีฬากรีฑา

การถือไม้คทาในท่าเริ่มต้นของกีฬากรีฑานั้นส่วนใหญ่นักกีฬาทุกคนจะมีการปฏิบัติดังนี้

  1. ลักษณะในการถือไม้คทานั้นใช้หัวแม่มือและนิ้วชี้ได้มีการหนีบไว้บริเวณว่วนกลางของไม้คทา ปลายนิ้วที่ไม่ได้มีการสัมผัสนั้นจะต้องวางหรือยันไว้บริเวณพื้นที่ของการแข่งขัน โดยการใช้ปลายนิ้วชี้และปลายนิ้วหัวแม่มือได้ชิดริมเส้นของลู่วิ่งเสมอ
  2. ลักษณะในการถือไม้คทาโดยการที่ได้ใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย ให้ทำการจับโดยการที่กำไว้ให้รอบไม้คทาส่วนบริเวณปลายนิ้วชี้นั้นให้ชี้เข้ามาหาที่ตัวเอง บริเวณส่วนปลายของหัวแม่มือ นิ้วชี้ และบริเวณข้อนิ้ว ที่สองของนิ้วทั้งสามที่จับกำรอบไม้คทาจะวางยันพื้นเพื่อเป็นการรับน้ำหนักตัวไว้
  3. ลักษณะในการถือไม้คทาไว้โดยใช้นิ้วกลางเป็นการเกี่ยวรอบตัดไม้คทาไว้ โดยให้ปลายนิ้วที่เหลือทั้งหมดได้ยันหรือสัมผัสพื้นเพื่อเป็นการรับน้ำหนักตัวไว้
  4. ลักษณะในการถือไม้คทาไว้โดยใช้นิ้วกลางและนิ้วนางเป็นผู้ถือ เพ่อเป็นการเกี่ยวรัดรอบบริเวณไม้คทาไว้และส่วนนิ้วที่เหลือนั้นให้สัมผัสหรือเป็นการยันพื้นไว้เพื่อเป็นการรับน้ำหนักของตนเอง
  5. ลักษณะในการถือไม้คทาที่ใช้นิ้วก้อยได้มีการเกี่ยวหรือรัดรอบไม้คทาไว้และส่วนนิ้วที่เหลือนั้นให้สัมผัสหรือเป็นการยันพื้นไว้เพื่อเป็นการรับน้ำหนักของตนเอง ลักษณะของการที่ถือไม้คทานั้นมีความแตกต่างออกจากกันไปอยู่ที่ตัวของนักกีฬาเองว่ามีความถนัดในการที่ถือไม้คทาลักษณะมากที่สุด